Fast moving farce next for Rep

Fast moving farce next for Rep
????? ????? ?? ?? ?????????, ???? ?????? ????? ?????? ?? ??? ???????????? ??? ??????. ???? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ?????? ????????? ?? ?? ??????? ?? ????????? ??????
???? ?? ????????? ? ???????? ?????? ??? ??? ????-???????? ?????????? ??????? ?????. ???? ??????? ????? ??? ??? ??????? ??? ???????? ??? ??????, ??? ???? ?? ??????? ??????? ????? ?? ????. ???? ?? ?????????? ???????, ???? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ???????. ?? ????? ?? ???????? ?? ????????? ???????????, ??? ???? ???? ??????: ??? ????????? ?? ???????????? ?????? ?? ?? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ???? ????? ????????? ?? £735,000!! ???????, ?? ??????? ??? ????? ??? ????, ??????? ?? ?????? ?? ?? ???? ??????, ?? ??? ??? ??? ??? ?????? ?????????? ???? ??? ?????, ???, ?????, ??? ? ??????? (??? ?????) ???? ??? ?????? ???? ? ??????? ???? ?? ??? ??? ?????. ????????? ???????? ??? ??????? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????? ?? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ?????.
???? ???? ???????? ??? ?????, ?????? ????, ??? ??? ??????!

Introducing our Funny Money cast:

ᴊᴇᴀɴ ᴘᴇʀᴋɪɴꜱ
ʜᴇɴʀʏ ᴘᴇʀᴋɪɴꜱ
ʙɪʟʟ
ᴅᴀᴠᴇɴᴘᴏʀᴛ
ꜱʟᴀᴛᴇʀ
ʙᴇᴛᴛʏ ᴊᴏʜɴꜱᴏɴ
ᴠɪᴄ ᴊᴏʜɴꜱᴏɴ
ᴘᴀꜱꜱᴇʀ ʙʏ
 
Directed by : Ann McArdle
ᴀɴɢᴇʟᴀ ᴅᴀʟᴇ
ᴊᴏɴᴀᴛʜᴀɴ ꜰᴇʀɴʏʜᴏᴜɢʜ
ꜱᴛᴇᴠᴇ ᴘᴏᴡᴇʟʟ
ᴀʟᴀɴ ᴄʟᴀʀᴋᴇ
ᴋᴀʀᴇɴ ꜰᴇɴᴛᴏɴ
ᴊᴀɴᴇ ᴘʀᴏᴄᴛᴇʀ
ᴊᴀᴍᴇꜱ ʟᴀᴡᴛᴏɴ
ᴘᴇᴛᴇʀ ʜᴇʀᴍᴀɴꜱ
 
Ass. Director: Ray Vernon

ʙᴏᴏᴋ ʏᴏᴜʀ ᴛɪᴄᴋᴇᴛꜱ ɴᴏᴡ

Book direct by phone (NO booking fees) – call 01782 209784
Or book online (booking fees apply) –  www.ticketsource.co.uk/stokerepboxoffice
For more information Email: boxoffice@stokerepplayers.co.uk
Performances – Tues Dec 7th – Sat Dec 11th, 7:30pm; Sat Matinee Dec 11th, 2:30pm

Leave a Reply

Your email address will not be published.